TẠO LINK RÚT GỌN

ĐƯỜNG LINK CÓ DẠNG: https://hoatdong.ufm.edu.vn/s/t/TenRutGon

Đường link cần rút gọn
Gõ tên mong muốn (không khoản trắng)